Home / Skilmálar

Viðskiptaskilmálar

Hér á eftir fara skilmálar þeir sem gilda um notkun og aðgang að hugbúnaði Netbox í áskrift.

Netbox.is er rekið af Novamedia ehf. Kt. 540606-2260

1. Hugbúnaður og áskrift
Netbox er hugbúnaðar- og hönnunarfyrirtæki sem býður uppá vefhýsingu og hugbúnað í áskrift.

2. Skilgreiningar
Netbox: Seljandi Novamedia ehf.
Áskrifandi: Aðili sem hefur keypt aðgang að hugbúnaði Netbox í áskrift.

3. Áskrift á hugbúnaðarleyfum
Netbox selur aðgang að netverslunarkerfi, vefumsjónarkerfi ásamt öðrum sérlausnum í áskriftarformi. Verð er miðað við gagnapláss og virkni í hverri tegund áskriftarleiða. Aðgangur miðast við einn mánuð í senn. Greitt er fyrirfram fyrir hvern mánuð.

Áskrift að Netbox felur í sér rétt til notkunar á hugbúnaðinum á nýjustu útgáfu hugbúnaðarins WordPress hverju sinni en greitt er aukalega fyrir sérhæfðar uppfærslur sem fela í sér meiriháttar breytingar. Í áskriftinni felst einungis réttur til notkunar á kerfinu.

Óski viðskiptavinur að fækka eiginleikum eða gagnaplássi taka slíkar breytingar gildi fyrsta dag næsta almanaksmánaðar.

Netbox áskilur sér rétt til þess að breyta þeim áskriftarleiðum sem í boði eru án fyrirvara. Þeir sem þegar hafa keypt áskriftarleið sem breytt er verður tilkynnt um breytingar og taka slíkar breytingar gildi gagnvart áskrifanda fyrsta dag næsta almanaksmánaðar.

4. Aukaverk og þjónusta
Fyrir alla þjónustu við hugbúnað Netbox, hvort sem um er að ræða uppsetningu, prófanir, kennslu eða aðstoð við notanda, viðgerðir sem ekki eru vegna bilana á ábyrgð hugbúnaðar eða annars konar þjónustu sem viðskiptavinur kann að óska eftir af hálfu Netbox, skal vera greitt fyrir samkvæmt þjónustuverðskrá. Um alla slíka þjónustu fer samkvæmt almennum viðskiptaskilmálum Netbox og er tímagjaldið 9.980 kr. auk vsk. eða skv. tilboði.

5. Notendaupplýsingar
Notendanafn, lykilorð og aðrar samskiptaupplýsingar sem notandi kann að láta í té við stofnun áskriftar teljast til „aðgangsupplýsingar“ notanda. Notanda ber skýlaus skylda til að tryggja leynd notendanafns og lykilorðsins. Ef minnsti grunur er um að óviðkomandi aðili hafi komist yfir notendanafn og eða lykilorð skal notandi strax skipta um lykilorð og tilkynna til Netbox á þjónustuborði okkar hér ef hann verður var við tilraunir til aðgangs frá óviðkomandi aðilum.

6. Uppsögn
Uppsögn á áskrift skal fara fram með þriggja mánaða fyrirvara en áskrift er þó ekki uppsegjanleg fyrstu 12 mánuði áskriftar. Uppsögn skal vera skrifleg í tölvupósti á hallo@veflist.is og afhent með sannanlegum hætti. Gildi uppsagnar miðast við fyrsta dag næsta almanaksmánaðar.

7. Varðveisla gagna við lok samnings
Í samræmi við lög um persónuvernd þá varðveitir Netbox ekki gögn viðskiptavinar eftir að gildistíma samnings er lokið eða ef samningi hefur verið sagt upp af öðrum orsökum. Gögnum eru síðan eytt í kerfum Netbox. Hvíli skylda á viðskiptavini að varðveita gögn á grundvelli ákvæða laga eða samninga, þá er það á ábyrgð viðskiptavina að varðveita slík gögn í samræmi við lög eftir að samningstíma lýkur.

8. Viðbætur og sérforritun
Aðkeyptar eða sérforritaðar viðbætur (e. plugins) og sniðmátar eru leigðar út til viðskiptavina og rukkaðar í mánaðargjaldi með vefhýsingu fyrir notkun hvers mánaðar. Ekki er hægt að flytja vefsíður eða viðbætur frá vefþjónustu Netbox.

9. Takmörkun ábyrgðar
Áskrifendur nota þær kerfiseiningar sem í boði eru á á eigin ábyrgð. Netbox ábyrgist ekki að tiltekinn árangur náist af notkun á hugbúnaðinum.

Netbox áskilur sér rétt til rjúfa aðgang í tilvikum þar sem um nauðsynlegt viðhald á umhverfi er að ræða eða þegar uppfærsla á kerfum á sér stað. Leitast er við að þessi vinna eigi sé stað á þeim tíma sem það veldur viðskiptavinum sem minnstri röskun. Aldrei má búa til eða afhenta þriðja aðila stjórnunaraðgang (e. admin) að vefumsjónarkerfi nema með skriflegu leyfi starfsmanns Novamedia ehf.

Skaðabótaábyrgð Netbox er háð því að hann hafi sýnt af sér verulegt gáleysi eða gróf mistök við útfærslu samnings.

Netbox ber ekki ábyrgð á afleiðingum sem rekja má til þess að ekki hafi verið hægt að sinna þjónustu vegna óviðráðanlegra eða ófyrirséðra orsaka (force majeure), t.d. eldsvoða, verkfalla, farsótta, náttúruhamfara, laga eða reglugerða eða önnur atvik sem ekki eru sök samningsaðila, eða í þeirra valdi að ráða við.

Netbox ber í engu tilfelli ábyrgð á óbeinu eða afleiddu tjóni þar á meðal glötuðum ágóða, ráðgerðum sparnaði eða krafna þriðja aðila á hendur viðskiptavinar.

Netbox ber ekki ábyrgð á tjóni sem kann að verða vegna gagnataps, né skaða sem rekja má til breytinga á veituspennu eða rafmagnstruflana eða annarra utanaðkomandi áfalla sem búnaðurinn kann að verða fyrir. Netbox er ekki bótaskyldur vegna tjóns sem orsakast af vali viðskiptavinar á búnaði frá þriðja aðila eða tjóns sem er afleiðing rangrar notkunar hins síðarnefnda eða þriðja aðila á kerfinu, né vegna galla eða bilunar í hug- eða vélbúnaði. Netbox skal ekki bera ábyrgð á tjóni sem á sér stað á viðhaldstímabili og við venjuleg störf, svo sem við afritun gagna og viðhald.

Kröfur um skaðabætur skal setja fram innan eins árs frá tjónsatburði.

10. Brot á notandaskilmálum
Netbox er heimilt, hvernær sem er og án fyrirvara, að loka aðgangi aðila að hugbúnaðinum og eftir atvikum eyða honum verði áskrifandi uppvís að brotum á þessum skilmálum, misnoti kerfið eða hegði sér á þann hátt að augljóst er að viðkomandi getur ekki eða ætlar ekki að uppfylla ákvæði þessara skilmála. Tilkynning um lokun verður send á netfang áskrifanda.

11. Breytingar á skilmálum
Netbox kann að breyta þessum skilmálum. Komi til breytinga verður notanda gefin(n) kostur á að samþykkja breytta skilmála. Samþykki fyrir uppfærðum skilmálum er skilyrði fyrir áframhaldandi notkun hugbúnaðarins. Ef notandi kýs að samþykkja ekki breytta skilmála mun notandi ekki lengur geta skráð sig inn á vefsvæði hugbúnaðarins og verður áskrifanda þá gefin(n) kostur á að loka aðgangi umrædds notanda.

12. Lög og varnarþing
Um skilmála þessa, samninga og tilboð við viðskiptavini gilda íslensk lög. Sérhver ágreiningur sem ekki verður leystur með samkomulagi á milli aðila skal rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Skilmálar þessir gilda frá og með 01.01.2023.

Klár að hefjast handa eða ertu með frekari spurningar?

Fyrirtækjasíður og netverslanir

Novamedia ehf.
Kt. 540606-2260

Sími: 537-7990 (milli 16:00 og 18:00)
Tölvupóstur: hallo@veflist.is

© Höfundaréttur 2023, Novamedia ehf. Allur réttur áskilinn.

Product of Novamedia